Velg en side

Advokat Brynjar Mørkved

Jeg har arbeidet som advokat innen flere rettsområder siden 2004 og i egen virksomhet siden 2007. Virksomheten er allsidig med vekt på forvaltningsrett. Ta gjerne kontakt om du har et rettslig problem.

De seinere år har jeg vært engasjert i vern av eldre stedsnamn gjennom Aksjonsgruppa for korrekt bruk av stedsnamn i Overhalla og Norsk namnevern. Jeg har bl.a. skrevet flere artikler i den forbindelse.

Erfaring

Arbeid i departementer m.m.

Før oppstart av advokatvirksomheten jobbet jeg i flere departementer: Landbruk-, Fiskeri-, Miljøvern- og Administrasjonsdep. og i følgende direktorater: Sjøfart-, Statskonsult (DiFi) og Post- og teletilsynet (E-kom). Arbeidet i sentralforvaltningen besto i hovedsak av saksbehandling, lov- og forskriftsutforming, utredninger (sjå nedenfor), R-notater, høringer m.m. Leder av regelreformgruppa i Adm.dep. Deltok i flere omorganiseringsprosesser med ansvar for rettslige spørsmål herunder utforming av kgl.res. ifm omorganisering av Adm.dep. og kgl.res. for Statens næringsmiddeltilsyn. Ansvar for to dagskonferanser for sentral-administrasjonen mht internkontroll som tilsynsmåte, og lovstruktur. Skrev om regelreform i regjeringens program Den nye staten og i andre meldinger. Repr. Norge i OECDs arbeid med regelreform og medl. av OECDs ekspertgruppe som utarbeidet modell-sjekkliste for nye reguleringer. Skrev den norske sjekklisten Skal – skal ikke. Deltok i utforming av Utredningsinstruksen. Studieopphold i Canada (Treasury Board) og Storbritannia (Department of Trade and Industry) mht regelreform. Studerte havbruksrett i Statskonsult bl.a. m/ stip. fra NAVF (forskn.råd) og fra Norsk-finsk kulturfond. Arrangerte og underviste i kurs i lovteknikk m.m. sammen med Lovavdelingen/Justisdep., Juristforbundet og Statskonsult. Juridisk utredning om maritime registre. Medlem av Oljedirektoratets kontaktutvalg. Arbeid med å utvikle markedsregulering av telekommmunikasjonssektoren herunder medlem av arbeidsgruppe under Den Europeiske Post- og Teleunion (CEPT) – utredninger for Europakommisjonen (EU). Foredrag/undervist i bl.a. regulerings- og tilsynsstrategi ved bl.a. myndighetspålagt internkontroll, regelreform/-forenkling, strukturering av lovverket, fiskeri- og havbruksrett, telekommunikasjonsrett, matsikkerhet, sikkerhetsregulering, boligrett og radiomerking av dyr (kurs i biotelemetri v/ UNIS på Svalbard) og stedsnamn. Inspektør ved kvalfangsten 1982 i norsk og sovjetisk sone. Deltatt og forelest på en rekke nasjonale og internasjonale konferanser innen ulike reguleringsområder. Forelest mht regelreform/lovstruktur for dep./univ. i København, Minsk og Stockholm. Møteleder for PT-forum (åpent diskusjonsforum for telekommunikasjonsbransjen ved Post- og teletilsynet). Medl. av arr.komitéen for Sikkerhetsdagene v/ NTNU. Jobbet i studietida for Juss-Buss, vit.ass. for Ståle Eskelands fangerettsprosjekt, Namsfogden i Oslo og gårdsarbeid. Var medlem av jur.studentutvalg og fakultetsrådet, styre av Juss-Buss og instituttrådet for Rettssosiologisk inst. og repr. stud. v/ jur.fak. i Norsk studentunion. Vært styremedlem i Lovdata og Rettspolitisk forening og styreleder/-medlem i flere selskaper. Div. konsulentoppdrag v/ bl.a. Regelverkshåndboka v/ DIFI, sikkerhetsrapp. for NHO, rapp. om regulering av slakterier for havbruk for Landbruksdep. og kap. 15 i NOU 2002: 1 Fortid former framtid (kulturminneregul.). Juridikum med rettssosiologi spesialfag og sosiologi grunnfag ved UiO. Avtjent verneplikt. Eier av landbrukseiendommen Hunn Østre på Hunn i Namdalen og flere års praksis derfra.

Regjeringsoppnevnte utvalg

 • Lovstrukturutvalget – leder – NOU 1990: 9 Opphevelse av foreldede lover og
 • NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket.
 • Næringslovutvalget (NLU) – medlem (repr. Adm.dep.) – leder av to underutvalg:
 • Matsikkerhetsutvalget- NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet – Én lov – ett departement – ett statlig tilsyn.
 • Evaluering av dobbeltregulering av flyttbare oljeplattformer – Utredning om sikkerhetsregelverk for flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten –  juni 1993.
 • Medlem av flere underutvalg av NLU bl.a. for plan- og bygningsloven samt forf./medforf. av flere av utvalgets forslag. Utredet behov for regelendringer som følge av effektivitetstudiene NOU 1991: 10 Mot bedre vitende for NLU. 
 • Utredning av digitale signaturer – NOU 2001: 10 Uten penn og blekk – medlem (repr. telekommunikasjonssektoren – Post- og teletilsynet).

Departementsoppnevnte utvalg

 • Objektsikkerhet – Forebyggende sikring av objekter mot terror- og sabotasjehandlinger – utredning av 24.5.2002 – medlem (repr. telekommunikasjonssektoren – Post- og teletilsynet).
 • Evaluering av konsesjonsloven mht Finnmark – Konsekvenser av å øke arealgrensene for konsesjonsfrie erverv ved overdragelse av fast eiendom i Finnmark – utredning av juli 1993 – leder (repr. Adm.dep.)
 • Informasjonssikkerhet – Rapport om samordning av tiltakskrav for beskyttelse av informasjon – utredning av 19.12.1991 – leder (repr. Adm.dep.)
 • Utredning av administrativt regelverk i staten – oppfølging av NOU 1989: 5 En bedre organisert stat – utredning 1990 – medlem (repr. Adm.dep. – Forvaltningspolitisk avd.)
 • Interdepartemental utvalg for øremerkede tilskudd til kommunene – oppfølging av NOU 1989: 5 En bedre organisert stat rapport 1991 – rapport 1991 – medlem (repr. Adm.dep. – Forvaltningspolitisk avd.)
 • Arbeidsgruppe – rydding i forskrifter for saltvannsfiskeriene – Fiskeridep., Fiskeridirektoratet og Statskonsult/Adm.dep. – rapport 1988 – leder (repr. Adm.dep.)
 • Akvakulturutvalget – NOU 1985: 22 Akvakultur i Norge – medlem (repr. Miljøverndep.)
 • Skog-vilt utvalget – samarb. Landbruksdep. og Miljødep. – 1983-85 – medlem (repr. Miljøverndep.)
 • Arbeidsgruppe vedr. regulering av laksefiske i samiske områder – 1983-84 – sekr. (repr. Miljøverndep.)
 • Reguleringsutvalg – saltvannsfiskeriene 1982-83 – medlem (repr. Fiskeridep.)
 • Regulering av sjukdom hos marine organismer – arbeidsgruppe fra Fiskeridep., Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet – forslaget ble innarbeidet i sjukdomslov for akvatiske organismer – rapport 1982-83 – sekretær (repr. Fiskeridep.) 

Annet

Medlemskap

Norges Juristforbund – Forsiden | Juristforbundet 

Landbruksjuridisk forening

Norsk namnelag – Norsk namnelag

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) – https://nffo.no/

Andre lenker

Landbrukseiendommen Hunn Østre – Landbrukseiendommen Hunn Østre (hunnostre.no)

Namnesaka i Overhalla er omtalt på slutten av historisk orientering.

Bøker, artikler og høringsuttalelser

Bøker:

Innføring i telekommunikasjonsrett (s. 85 – 128 – Telekommunikasjonslovgivningen i endring) – Jon Bing (m.fl.) – Cappelen Akademiske Forlag – 2001

Arbeidsrettslige og rettslige studier (s. 1784 flg. – Strukturering av lovgivningen om sikkerhet og skadeforebyggelse – medf. Henning Jakhelln) – Henning Jakhelln – Universitetsforlaget – 2000

Artikler i Nytt om Namn fra Norsk namnelag

 • Hvem kan redde namnefaget? – 75/2023
 • Feil på kart og vegskilt – 71/72 – 2021
 • Hengsåsen naturreservat endret til Prinsesseåsen naturreservat – 69/70 – 2019
 • Høring og endring av lov om stadnamn – 67/68 – 2018
 • Hovedtrekk av høringssvar fra Norsk namnevern – 65/66-2017
 • Overhallasaka – status – 65/66 – 2017
 • Avvikling av namnevernet? – 65/66 – 2017
 • Overhalla-saka – avvikling av vern av stedsnamn? – 63/64 – 2016
 • Ugyldig vedtak? Saken om Topdal/Tovdal/Tofdal – 63/64 – 2016
 • Overhalla-saka. Feil fakta og feil juss i klagesak? – 61/62-2015
 • Stadnamnlova og vern av stedsnamn – 59/60-2014

Andre artikler

 • Stedsnamn i Overhalla og namnesaka – Del II – Meldingsblad for Overhalla historielag – 1/2020
 • Stedsnamn i Overhalla og namnesaka – Del I – Meldingsblad for Overhalla historielag – 2/2019
 • Namnesaka – stedsnamn i Overhalla – medforf. Ole Formo, Ole Martin Skilleås, Carl Ivar Storøy, Kjell Ivar Vannebo – Årbok 2018 for Namdal historielag 
 • En bauta over slit, innsats, satsing og fellesskap – en anmeldelse av boka ”Bureiserhistorie for Tramyra og omegn” i Overhalla – Årbok 2006 for Namdal Historielag og Lokalhistorisk magasin 2/2007
 • Loven krever fritak for taushetsplikt – medf. Asle Fuhr og Kjerstin Ringdal – Juristkontakt 2/2003
 • En presentasjon av Lovstrukturutvalgets utredning om bedre struktur i det norske lovverket – Juristkontakt 2/1993
 • Ny giv i regelreform i Storbritannia – Stat&styring 4/1993
 • Informasjonssikkerhet – sikkert som data? – medf. Amund Eriksen – Stat&styring 2/1993
 • Strukturering av lovgivningen om sikkerhet og skadeforebyggelse – medforf. Henning Jakhelln – Nord. adm. tidsskrift 2/1993. Inntatt i boka Arbeidsrettslige og rettslige studier (2000) s. 1784 flg. Trykt som vedlegg 28, s. 429-439, i NOU 1992:32. Finnes også på Lovdata, www.lovdata.no.
 • Kan vi stole på at advokater og andre bevarer taushet?  – medforf. Amund Eriksen – Juristkontakt 8/1992
 • Uklart budsjettregelverk – Stat&styring 6/1992
 • Rettsregler, rettsinformasjon og regelreform – Nordisk Adm. Tidsskrift  2/1991
 • Hvorfor samordne regelverk og hvordan? – Den norske dataforening – NorData ’91 – 1991.
 • Regelforenkling – resultater og arbeidet framover – Nordisk Adm. Tidsskrift 3/1990
 • Internkontroll som ledd i fornyelse av norsk statlig forvaltning og tilsynsvirksomhet – Nordisk Adm.Tidsskrift 2/1990
 • Krav til og erfaringer med konsekvensutredninger – Juristkontakt 9-10/1990
 • Regelforvaltning og regelforenkling – Juristkontakt 7/1990
 • Datasikkerhet og juss – 1989 – Temahefte om datasikkerhet fra Adm.dep. 
 • Regelforenkling og offentlig ansatte – Adm.nytt. 6/1989
 • Statens næringsmiddeltilsyn – en ny type forvaltningsorgan – medf. Anne Kari Lande Hasle – Adm.nytt 6/1989
 • Regelforenkling – Adm.nytt 4/1989
 • Telling av steinkobbe ved Hvaler i 1983 – medforf. Arne Bjørge og Kjell-Arne Fagerheim – Havforskningsinstituttet – Fisken og Havet
 • Regulering av saltvannsfiske, fangst av sjøpattedyr og oppdrett av fisk m.m.  – medforf. Kari Bjørbæk – Almanakk for Norge 1982-87 

Høringsuttalelser

Leserinnlegg – aviser

Send meg en melding

10 + 13 =